I Wan’na Be Like You

6 april t/m 26 mei 2024

[English below]

Sinds de VOC-tijd hebben ontdekkingsreizigers planten van over de hele wereld meegebracht naar Europa waar ze in botanische tuinen en kassen werden en worden bewaard en bestudeerd. Maar hoe heeft deze gekooide natuur ons beeld van ‘de jungle’ beïnvloed? In hun nieuwe film I Wan’na Be Like You onderzoeken kunstenaars Margit Lukács & Persijn Broersen de westerse perceptie van ‘de jungle’. Wat is ‘ons’ beeld van ‘de wildernis’?

Lukács en Broersen - I Wan'na Be Like You | Foto (uitsnede): Rick Akkerman

De digitale tuin vormt in de film een virtuele representatie van de veroverde jungle, en is het decor voor een avatar uit het koloniale verleden. De avatar danst op een speciaal voor de film gecomponeerd lied, gebaseerd op de Monkey Song uit Disney’s Junglebook (1967), opnieuw geïnterpreteerd als eerbetoon aan de New Orleans Jazz-traditie en als aanklacht tegen onderliggend racisme. In samenwerking met zangkoor Black Harmony, componisten David Lukács en Berend Dubbe, choreograaf Andreas Hannes en danseres Laura Costa wordt een hybride jungle gecreëerd – waarin realiteit en virtualiteit samensmelten, verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten en een nieuw perspectief op het beeld van ‘de wildernis’ en de betekenis ervan in onze tijd gevormd wordt.

Lukács en Broersen - I Wan'na Be Like You | Foto opening (uitsnede): Rick Akkerman

Margit Lukács en Persijn Broersen
Persijn Broersen en Margit Lukács vormen een kunstenaarsduo gevestigd in Nederland. Beiden studeerden aan de Rietveld Academie Amsterdam, gevolgd door een master aan het Sandberg Institute Amsterdam en een residentie aan de Rijksakademie. Hun werk, dat bestaat uit videofilms, gelaagde projecties, digitale animaties en ruimtelijke installaties, is wereldwijd tentoongesteld.

Hallelujah! Actuele Altaarstukken
I Wan’na Be Like You vormt de eerste editie in de nieuwe tentoonstellingsreeks Hallelujah! Actuele Altaarstukken waarin het hoogkoor van de kerk ieder voorjaar een podium voor een kunstwerk van een hedendaagse maker vormt. In een tijd waarin de gevolgen van stijgende zeespiegels en extreme weersomstandigheden almaar tastbaar worden, richt de serie zich op het werk van kunstenaars die zich in hun praktijk bezighouden met de klimaatcrisis. De kerk poogt met dit programma een dialoog te starten over de invloed van klimaat op erfgoed, menselijke omgang met de aarde en de impact van westerse geschiedenis op ons beeld van de natuur.

Lukács en Broersen - I Wan'na Be Like You | Foto opening (uitsnede): Rick Akkerman

[ENG] I Wan’na Be Like You

Since the VOC era, plants from all over the world have been brought to Europe by explorers, where they were kept in botanical gardens and greenhouses to be preserved and studied. How has this ‘caged nature’ changed our image of ‘the jungle’?

In their new film I Wan’na Be Like You, artists Margrit Lukács and Persijn Broersen investigate the Western perception of ‘the jungle’. What is ‘our’ image of ‘the wilderness’? The digital garden in the film is a virtual representation of the conquered jungle and forms the backdrop for an avatar from the colonial past. This avatar dances to a song especially composed for the film, based on the Monkey Song from Disney’s Jungle Book (1967), revisited and reinterpreted as a tribute to New Orleans’ Jazz tradition and an indictment against underlying racism. In collaboration with Black Harmony choir, composers David Lukács and Berend Dubbe, choreographer Andreas Hannes and dancer Laura Costa, a hybrid jungle is created – in which reality and virtuality seamlessly merge, history, present and future meet and a new perspective on the image of ‘wilderness’ and its meaning in our time is shaped.

Margit Lukács and Persijn Broersen
Margit Lukács and Persijn Broersen form an artist duo based in the Netherlands. Both studied at the Rietveld Academy Amsterdam, followed by a master’s degree at Sandberg Institute Amsterdam and a residence at the Rijksacademie. Their work, consisting of films, layered projections, digitalanimations and spatial installations, has been exhibited worldwide.

Hallelujah! Contemporary Altarpieces
‘I Wan’na Be Like You’ marks the inaugural edition in the new exhibition series ‘Hallelujah! Contemporary Altarpieces,’ where the chancel of the church provides a stage each spring for an artwork by a contemporary artist. In a time when the consequences of rising sea levels and extreme weather conditions are becoming increasingly tangible, the series focuses on the work of artists who engage in their practice with the climate crisis. The church aims to initiate a dialogue through thisprogram about the influence of climate on heritage, human interaction with the earth, and the impact of Western history on our perception of nature.